Αξιολόγηση Έργων και η Επίδραση τους στους Τόπους Natura 2000: Η Απαίτηση για την Κύπρο

Την Τετάρτη 13/03/2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο (INFR(2019)2303) για την αποτυχία της να αξιολογήσει σωστά έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους τόπους Natura 2000 όπως απαιτείται από την Οδηγία για τους Οικοτόπους.

 

Η Οδηγία αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Η Οδηγία για τους Οικοτόπους απαιτεί ότι τα σχέδια και τα έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε έναν τόπο Natura 2000 πρέπει να υποβληθούν σε αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στον τόπο πριν από την έγκρισή τους.

 

Τα σχέδια και τα έργα μπορούν να εγκριθούν, υπό ορισμένες εξαιρέσεις, μόνο εάν δεν βλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου.

 

Η Επιτροπή έστειλε επιστολή επίσημης ειδοποίησης στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2019. Από τότε, η Επιτροπή έχει συνεχίσει να λαμβάνει καταγγελίες από πολίτες σχετικά με την έγκριση νέων έργων και έχει παρακολουθήσει περαιτέρω την κατάσταση.

 

Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι η δομική και επίμονη πρακτική της εξουσιοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων στους τόπους Natura 2000 χωρίς την τήρηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους συνεχίζεται.

 

Επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, η οποία έχει τώρα δύο μήνες για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στην επιστολή επίσημης ειδοποίησης προς την Κύπρο το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι “θεωρεί ότι [η Κύπρος] γενικά και επίμονα, από την ημερομηνία προσχώρησης στην ΕΕ, απέτυχε να διασφαλίσει ότι οι αρχές της υποβάλλουν τα σχέδια ή τα έργα σε κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στους τόπους Natura 2000 και/ή ότι έχει συμφωνήσει σε σχέδια ή έργα χωρίς να έχει διασφαλίσει ότι αυτά δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα του εν λόγω τόπου Natura 2000.

 

Τόποι Natura 2000

Η Κύπρος έχει συνολικά 125 προστατευόμενες περιοχές, περιλαμβάνοντας 59 τόπους που έχουν οριστεί βάσει εθνικών νόμων και 66 τόπους που αναγνωρίζονται ως τόποι Natura 2000. Αυτοί οι τόποι έχουν οριστεί βάσει της Οδηγίας για τα Πτηνά, περιλαμβάνοντας 33 Ειδικές Περιοχές Προστασίας, και της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, περιλαμβάνοντας 40 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Πολλοί τόποι έχουν οριστεί βάσει και των δύο Οδηγιών.

 

Πηγή: Cyprus Property News

Compare listings

Compare